صفحه اصلیابزارهای مدیریت (3)ابزارهای ارزیابی (3-9)

ابزارهای ارزیابی (3-9)

ویژگی‌ها

برنامه‌های خوب شامل ارزیابی‌های اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی هستند. فرایند برنامه‌ریزی باید علاوه بر گزینه‌های توسعه در درون خود بخش آب، سناریوهای توسعه و روابط میان بخش‌هایی دیگر را که ممکن است بر منابع آب تأثیر داشته باشند به حساب آورد (برای نمونه تقاضای آب یا کیفیت آب). به همین صورت، پیامدهای تصمیمات مدیریت آب در سایر بخش‌های اقتصادی (برای نمونه گردشگری یا سلامت) باید بخشی از تحلیل‌های صورت‌گرفته در فرایند برنامه‌ریزی باشد. مهم است که فرایند برنامه‌ریزی شامل تحلیل ریسک‌ها (نوسانات اقلیم، و نیز ریسک‌های اقتصادی، سیاسی و سایر ریسک‌ها) باشد و به اقدامات لازم و کافی برای کاهش یا مدیریت این ریسک‌ها بپردازد (3-9-1). 

مسئولیت فرایند برنامه‌ریزی الزاماً بر عهده مراجع ذیربط خواهد بود. این مراجع ممکن است دستگاه‌های ملی، مراجع منطقه‌ای، یا سازمان‌های حوضه آبریز باشند. مهم است که مرجع مسئول، فرایند برنامه‌ریزی را به گونه‌ای طراحی کند که مشارکت و نقش‌آفرینی تمامی طرف‌های تأثیرپذیرفته، از جمله بخش خصوصی، گروه‌های جامعه محلی و ذینفعان به حاشیه رانده‌شده را امکان‌پذیر سازد (2-2-1).

ارزیابی زیست‌محیط امکان یکپارچه‌سازی اثربخش ملاحظات زیست‌محیطی و دغدغه‌های عمومی را در تصمیم‌گیری فراهم می‌آورد. بیشتر دولت‌ها اهداف عمومی معینی را از نظر رشد اقتصادی، توزیع درآمد/ کاهش فقر، و مدیریت مناسب منابع طبیعی تعقیب می‌کنند. ممکن است موارد مکملی در این هدف‌ها وجود داشته باشد، ولی پذیرفته می‌شود که بده‌بستان‌های مهمی دخیل هستند. با درنظرگرفتن کمیابی‌های موجود در زمینه منابع مالی و انسانی، انجام یک تحلیل اقتصادی حساب‌شده درباره پروژه‌ها و سیاست‌ها، ابزار مهمی برای کارآمدترساختن فرایند تخصیص به شمار می‌آید. 

 

بازگشت به بالا