صفحه اصلیابزارهای مدیریت (3)ارزیابی منابع آب- شناخت منابع و نیازها (3-1)

ارزیابی منابع آب- شناخت منابع و نیازها (3-1)

ارزیابی منابع آب مستلزم جامع‌نگری درباره منابع آب در یک کشور یا یک منطقه معین، و مرتبط با مصرف آن به دست جامعه است. در این ارزیابی، هم به کمیت و هم به کیفیت آب سطحی و زیرزمینی توجه می‌شود. علاوه بر این، پارامترهای چرخه هیدرولوژیکی مرتبط را شناسایی، و نیاز آبی جایگزین‌های مختلف توسعه را ارزیابی می‌کند.

این ارزیابی، به دقت مسائل عمده منابع آب و تعارضات بالقوه، شدت و پیامدهای اجتماعی آنها، و نیز ریسک‌ها و مخاطرات مانند سیل و خشکسالی را مشخص می‌کند. شناخت اکوسیستم‌های خشکی و آبی، یکی از اجزای اساسی ارزیابی منبع به شمار می‌آید.

ارزیابی خوب منابع آب باید بر پایه داده‌های خوب فیزیکی و اقتصادی- اجتماعی انجام شود. سنجش‌های فیزیکی منظم در ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری باید در زمان‌های مناسب انجام شود و غالباً باید برای امکان‌پذیرشدن ارزیابی و استخراج جمع‌بندی‌های معتبر کافی باشد. این مقوله به نوبه خود نیازمند تأمین مالی کافی نظام پایش از جانب دولت است. جنبه‌های اجتماعی- اقتصادی باید شامل تحلیل رفتار مصرف‌کننده، کشش تقاضا، و اثرات بالقوه مدیریت تقاضا باشد. ارزیابی منابع آب در راستای نگرش یکپارچه، هیدرولوژی را در یک زمینه گسترده‌تر قرار می‌دهد و به مسائل اجتماعی و اقتصادی مانند رشد شهری و تغییر الگوهای کاربری اراضی را در نظر می‌گیرد.

مدل‌سازی می‌تواند برای مطالعه اثرات و روندهای حاصل از گزینه‌های گوناگون توسعه به کار گرفته شود. با این همه، برای آنکه مدل‌ها در جستجوی راه‌حل‌های پایدار، مفید واقع شوند، باید علاوه بر کارآیی اقتصادی و محاسن فنی، به ترجیحات و اولویت‌های ذینفعان توجه کنند و آنها را شبیه‌سازی نمایند. مدل‌ها زمانی واقعاً مفید خواهند بود که در زمینه نهادی و فرهنگی مقیاس مورد نظر یکپارچه شوند.    

 

بازگشت به بالا