اشتراک‌گذاری داده‌ها (3-8-2)

ویژگی‌ها

تقریباً تمام افراد در بخش آب می‌توانند از اشتراک‌گذاری دانش و اطلاعات همتایان خود در کشورها و بخش‌های دیگر بهره ببرند. دانشی که باید به اشتراک گذاشته شود عبارت است از داده‌ها و اطلاعات فنی و نیز اطلاعات نهادی و مالی. با این همه، اشتراک‌گذاری دانش، رویه عادی نیست و نیازمند رفع موانعی مانند قواعد دیوان‌سالاری است که دیسیپلین‌های مختلف را از شکل‌گیری دانش درباره دیسیپلین‌های دیگر باز می‌دارد، یا متأثر از فقدان مشوق‌های مالی یا شغلی است که افراد را از اینکه برای ارتقای مهارت‌های خود زمان صرف کنند باز می‌دارد. ارتباطات شخصی، و اقدامات اعتمادسازی ضرورت دارد (همچنین به 3-4-3 مراجعه نمائید).

ساز و کارها و مجراهای اشتراک‌گذاری دانش عبارتند از مشارکت در برنامه‌های مشترک آموزشی، کارگاه‌ها، سمینارها، تورهای مطالعاتی و کنفرانس‌ها. دوره‌های آموزشی و ظرفیت‌سازی می‌تواند با نیازهای خاص در کشورهای مختلف منطبق باشد. نهادها و شبکه‌های بین‌المللی (مانند GWP) می‌توانند در تولید و اشتراک‌گذاری دانش کمک مفیدی باشند.

داده‌های وضعیت منابع، داده‌های اجتماعی اقتصادی و نظایر آنها باید در دسترس بوده و در سطح گسترده‌ای به اشتراک گذاشته شوند، و کاربران باید درباره استفاده و کاربردپذیری داده‌ها اطمینان داشته باشند. این قبیل داده‌های ملی غالباً تحت مالکیت و مدیریت دولت‌ها قرار دارند، ولی باید در دسترس حوزه عمومی قرار داده شوند (همچنین به 2-1-1 و 3-1-1 مراجعه نمائید).

فنون جدید برای اطمینان از اینکه ذینفعان خاص، نقش مهمی در مدیریت داده‌ها برای فعالیت‌هایی مانند مدیریت آبخیز، برنامه‌ریزی منابع آب، و ارزیابی اثرات اجتماعی و بیوفیزیکی ایفا می‌کنند طراحی شده است. این فنون عبارتند از روش‌های تعامل در گروه، فنون دلفی (شامل ارزیابی و مدیریت تطبیقی زیست‌محیطی (AEAM))، و فنون مبتنی بر کامپیوتر که می‌توانند از نظرات جامعه محلی و خبرگان برای بهبود تصمیم‌گیری استفاده نمایند. این فنون، هم از دانش خبرگی و هم خرد محلی درباره مصرف منبع در ساخت مدل‌ها برای توضیح فرایندهای حوضه استفاده می‌کنند.

با این همه، تهیه داده‌های فارغ از مخالفت می‌تواند زمان‌بر باشد و باید یک فرایند در نظر گرفته شود. مواقعی که درباره داده‌ها و تحقیق، اختلاف وجود داشته باشد، ابزارهای مدیریت تعارض می‌تواند از این کار پشتیبانی نماید. اشتراک‌گذاری داده‌ها می‌تواند در مدیریت تعارض نقش داشته باشد و همزمان به ارتقای آگاهی درباره آب در جامعه کمک نماید (همچنین به 3-5 مراجعه کنید).

 

 

درس‌های آموخته‌شده

  • اشتراک‌گذاری دانش نیازمند ذهن باز، متأثر از مشوق‌های مناسب است؛ شکل‌گیری اعتماد متقابل ممکن است زمان‌بر باشد، ولی اساسی است.
  •  در انتقال دانش از کشوری به کشور دیگر باید به شرایط خاص فرهنگی و سیاسی توجه داشت.
  • در سطح فنی، سامانه‌های اشتراک‌گذاری اطلاعات و داده‌ها باید:
  • مبتنی بر مدیریت مردم باشد (توانمندسازی و ظرفیت‌سازی سازمان‌ها) و نیز تکنولوژی‌ها، و بتواند اطلاعات چندرشته‌ای را یکپارچه سازد.
  • تقاضامحور باشد، به گونه‌ای که طراحی، ساخت و خروجی‌های سامانه با توجه به کاربران انجام شود.
  • انعطاف‌پذیر باشد، چنان که سامانه اشتراک‌گذاری بتواند در مکان‌ها یا وضعیت‌های متنوع استفاده شود.
  • شفاف و منسجم باشد تا اشخاص فنی و غیر فنی (طیف گسترده ذینفعان) بتوانند از فرایند تولید و ارزیابی اطلاعات پیروی نمایند.
  • تعاملی باشد، برای اطمینان از فرایند تصمیم‌گیری مشارکتی.
  • برای افزایش آگاهی از مسائل، آسان‌فهم و مفید باشد.

 

بازگشت به بالا